Podpora praktickej výučby vybudovaním Data Science and Analytics Hubu

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Podpora praktickej výučby vybudovaním Data Science and Analytics Hubu

University: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
23

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
30

Záverečný komentár a odporúčania

projekt má zrozumiteľné zameranie, štrukturované aktivity (absentujte však ich precíznejšia rozpracovanosť), rozpočtové položky a presah na inováciu viacerých predmetov.

Total points
75.00

Filter

Filter