Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie výskumných univerzít mesta Košice

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 4: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl

Názov projektu: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie výskumných univerzít mesta Košice

Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
11

Hodnota projektu
36

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je zrozumiteľne a pomerne konkrétne koncipovaný. Absentuje dôslednejšie zdôvodnenie udržateľnosti, precíznejšie rozpracovanie merateľných ukazovateľov a jasnejšie uchopenie zapojenia zahraničných partnerov.

Celkový počet bodov
81.00

Filter

Filter