Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie výskumných univerzít mesta Košice

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 4: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl

Project name: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie výskumných univerzít mesta Košice

University: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
11

Hodnota projektu
36

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je zrozumiteľne a pomerne konkrétne koncipovaný. Absentuje dôslednejšie zdôvodnenie udržateľnosti, precíznejšie rozpracovanie merateľných ukazovateľov a jasnejšie uchopenie zapojenia zahraničných partnerov.

Total points
81.00

Filter

Filter