Podpora nácviku praktických a mäkkých zručností pre získanie profesionálnych klinických kompetencií na lekárskych fakultách Univerzity Komenského

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Podpora nácviku praktických a mäkkých zručností pre získanie profesionálnych klinických kompetencií na lekárskych fakultách Univerzity Komenského

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
29

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
38

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má jasne stanovenú tému, rozpracované a zdôvodnené aktivity; nadväzuje už na vykonané kroky a predpokladá štandardizáciu postupov a zručností; posilnenie soft aj hard skills; má zrozumiteľne stanovené merateľné ukazovatele.

Celkový počet bodov
93.00

Filter

Filter