Podpora nácviku praktických a mäkkých zručností pre získanie profesionálnych klinických kompetencií na lekárskych fakultách Univerzity Komenského

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Podpora nácviku praktických a mäkkých zručností pre získanie profesionálnych klinických kompetencií na lekárskych fakultách Univerzity Komenského

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
29

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
38

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má jasne stanovenú tému, rozpracované a zdôvodnené aktivity; nadväzuje už na vykonané kroky a predpokladá štandardizáciu postupov a zručností; posilnenie soft aj hard skills; má zrozumiteľne stanovené merateľné ukazovatele.

Total points
93.00

Filter

Filter