Vytvorenie coworkingového centra na multidisciplinárnu spoluprácu na Technickej univerzite vo Zvolene

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Vytvorenie coworkingového centra na multidisciplinárnu spoluprácu na Technickej univerzite vo Zvolene

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
13

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
25

Záverečný komentár a odporúčania

prepojenosť na dlhodobý zámer je všeoebecný; projekt si stanovuje realizovateľnú odhadovanú zapojenosť študentov (50) a počíta s internými zamestnancami pri realizácii; nejasné je previazanie s praxou, stanovenie merateľných ukazovateľov (metre štvorcové; uvádzajú sa 3 aktivity a v texte sa hovorí o 30); v rámci rozpočtových položiek absentuje zdôvodnenie niektorých súm

Celkový počet bodov
55.00

Filter

Filter