Vytvorenie coworkingového centra na multidisciplinárnu spoluprácu na Technickej univerzite vo Zvolene

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Vytvorenie coworkingového centra na multidisciplinárnu spoluprácu na Technickej univerzite vo Zvolene

University: Technická univerzita vo Zvolene

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
13

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
25

Záverečný komentár a odporúčania

prepojenosť na dlhodobý zámer je všeoebecný; projekt si stanovuje realizovateľnú odhadovanú zapojenosť študentov (50) a počíta s internými zamestnancami pri realizácii; nejasné je previazanie s praxou, stanovenie merateľných ukazovateľov (metre štvorcové; uvádzajú sa 3 aktivity a v texte sa hovorí o 30); v rámci rozpočtových položiek absentuje zdôvodnenie niektorých súm

Total points
55.00

Filter

Filter