ULYSSEUS PLUS

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 1: Podpora aktivít vysokých škôl v Iniciatíve Európskych univerzít

Názov projektu: ULYSSEUS PLUS

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
27

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

projekt má dostatočne objasnené stanovenie a rozpracovanie jednotlivých aktivít a vhodne štrukturovaný riešiteľský kolektív. Absentujte detailnejšie rozpracovanie previazanosti na dlhodobý zámer, detailnejšie rozpracovanie merateľných ukazovateľov a prepojenosti riešiteľského kolektívu na jednotlivé aktivity.

Celkový počet bodov
82.00

Filter

Filter