Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities (MOVE)

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 3: Podpora internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility

Názov projektu: Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities (MOVE)

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má dostatočne nastavené ciele, merateľné ukazovatele a štruktúru riešiteľského kolektívu. Pozitívne možno hodnotiť napojenie na sieť EU univerzít a predpokladané zapojenie zahraničných expertov. Absentuje precíznejšie zdôvodnenie rozpočtových položiek.

Celkový počet bodov
81.00

Filter

Filter