Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities (MOVE)

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 3: Podpora internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility

Project name: Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities (MOVE)

University: Univerzita Komenského v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má dostatočne nastavené ciele, merateľné ukazovatele a štruktúru riešiteľského kolektívu. Pozitívne možno hodnotiť napojenie na sieť EU univerzít a predpokladané zapojenie zahraničných expertov. Absentuje precíznejšie zdôvodnenie rozpočtových položiek.

Total points
81.00

Filter

Filter