Univerzitné Poradenské a Podporné Centrum na SPU v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: Univerzitné Poradenské a Podporné Centrum na SPU v Nitre

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
5

Hodnota projektu
18

Záverečný komentár a odporúčania

projekt má veľmi zovšeobecňujúce previazanie na dlhodobý zámer; projekt má len veľmi všeobecne zadefinované aktivity a zámer tém – nie je jasná realizovateľnosť a udržateľnosť, s čím súvisí aj nedostatočné nastavenie merateľných ukazovateľov (napr. aj nejasnosť stanovenia počtov študentov a riziko realizovateľnosti); nedostatočne štrukturovaný a objasnený rozpočet

Celkový počet bodov
42.00

Filter

Filter