CENTRUM PRE NEUROMARKETINGOVÝ VÝSKUM A STRATÉGIU

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: CENTRUM PRE NEUROMARKETINGOVÝ VÝSKUM A STRATÉGIU

Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
3

Konzistentnosť projektu
13

Rozpočet projektu
11

Hodnota projektu
15

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi zjednodušujúce zdovôdnenie previazania na dlhodobý zámer, nejasné uchopenie realizovateľnosti (napr. nejasnosť spolupráce s neurologickou klinikou Univerzitnej nemocnice v Bratislave), nerealistické naviazanie merateľných ukazovateľov. Projekt má skôr zameranie na výskum a vývoj a nie posilňovanie praktických zručností (určitého množstva) študentov.

Celkový počet bodov
42.00

Filter

Filter