Nadstavba centra klinických zručností - virtuálny pacient (evidence based medicine)

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Nadstavba centra klinických zručností - virtuálny pacient (evidence based medicine)

Vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
19

Rozpočet projektu
9

Hodnota projektu
29

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má monotematické zameranie, avšak v niektorých oblastiach má menej konkrétne rozpracované aktivity (napr. nejasné uchopenie zmien predmetov a aplikácie softvéru), zjednodušujúci merateľný ukazovateľ a pri niektorých položkách nedostatočne odôvodnený výpočet rozpočtových položiek ( napr. keďže nie je jasné aký bude využívaný softvér, nie je zrejmé ako sa určila suma)

Celkový počet bodov
63.00

Filter

Filter