Rozvoj a inovácia simulačného prostredia TUKE v oblasti technických vied

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Rozvoj a inovácia simulačného prostredia TUKE v oblasti technických vied

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
23

Záverečný komentár a odporúčania

zovšeobecňujúce prepojenie na dlhodobý zámer; dostatočne štrukturovaný rozpočet, avšak niektoré aktivity sú veľmi nejasne stanovené a popísané (keďže sa predpokladá najskôr analýza a verifikovanie je nejasné stanovenie súm pri niektorých rozpočtových položkách)

Celkový počet bodov
60.00

Filter

Filter