Zvyšovanie kvality podporných služieb pre študentstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: Zvyšovanie kvality podporných služieb pre študentstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
2

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt nadväzuje už na vykonané kroky a aktivity; má realisticky nastavené merateľné ukazovatele; realistický a zdôvodnený rozpočet; absentuje prepojenie na DZ; nedostatočne zdôvodnenie a objasnenie aktivity 2

Celkový počet bodov
73.00

Filter

Filter