Konzorcium U10+

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 4: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl

Názov projektu: Konzorcium U10+

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
12

Hodnota projektu
18

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi zjednodušujúci rozpočet, nejasnosť celkovej organizácie a manažmentu riadenia a koordinácie (10 x SWOT analýza - pričom sa predpokladá jedna ucelená), nižšiu zapojenosť odborných pracovníkov, a nedostatočne rozpracované merateľné ukazovatele.

Celkový počet bodov
52.00

Filter

Filter