Skvalitnenie simulačného prostredia ako facilitácia praktického vzdelávania a vytvorenie coworkingového centra na KU v Ružomberku

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Skvalitnenie simulačného prostredia ako facilitácia praktického vzdelávania a vytvorenie coworkingového centra na KU v Ružomberku

Vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
11

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
24

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi všeobecné prepojenie s dlhodobým zámerom, logicky štrukturované aktivity, avšak viacero nejasne stanovených merateľných ukazovateľov, nejasnú reálnu zapojenosť, resp. dostupnosť pre študentov a pomerne úzky riešiteľský kolektív.

Celkový počet bodov
51.00

Filter

Filter