Podporné a poradenské centrum pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: Podporné a poradenské centrum pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
9

Hodnota projektu
20

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má všeobecnejšiu prepojenosť na dlhodobý zámer, všeobecne popísaný súčasný stav (nie je úplne zrejmá momentálna úroveň a rozsah poskytovaných služieb) a udržateľnosť; obsadenie funkcie poradcu a tajomníka má veľmi široké uchopenie vo vzťahu k poskytovaným službám a poradenstva; absentuje precíznejšie rozpracovanie a zdôvodnenie merateľných ukazovatelov a niektorých rozpočtových položiek (napr. poradenské služby zabezpečované externými odborníkmi na 2 roky)

Celkový počet bodov
50.00

Filter

Filter