Podporné a poradenské centrum pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: Podporné a poradenské centrum pre študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

University: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
9

Hodnota projektu
20

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má všeobecnejšiu prepojenosť na dlhodobý zámer, všeobecne popísaný súčasný stav (nie je úplne zrejmá momentálna úroveň a rozsah poskytovaných služieb) a udržateľnosť; obsadenie funkcie poradcu a tajomníka má veľmi široké uchopenie vo vzťahu k poskytovaným službám a poradenstva; absentuje precíznejšie rozpracovanie a zdôvodnenie merateľných ukazovatelov a niektorých rozpočtových položiek (napr. poradenské služby zabezpečované externými odborníkmi na 2 roky)

Total points
50.00

Filter

Filter