Vybudovanie Tele-medicínskeho simulačného centra pre vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Vybudovanie Tele-medicínskeho simulačného centra pre vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je prepojený s dlhodobým zámerom, má logicky štrukturované aktivity, merateľné ukazovatele a rozpočet. Absentuje previazanie na merateľnú zapojenosť študentov.

Celkový počet bodov
80.00

Filter

Filter