Inovácia dopravného laboratória pre posilnenie praktických zručností absolventov študijných programov orientovaných na železničnú dopravu

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Inovácia dopravného laboratória pre posilnenie praktických zručností absolventov študijných programov orientovaných na železničnú dopravu

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má jasné previazanie na dlhodobý zámer a nadväzuje už na vykonané kroky; projekt má jasne stanovenú tému, merateľné ukazovatele, konkretizované aktivity a zdôvodnenie naviazania s praxou; absentuje precíznejšie odôvodnenie niektorých rozpočtových položiek

Celkový počet bodov
79.00

Filter

Filter