Inovácia dopravného laboratória pre posilnenie praktických zručností absolventov študijných programov orientovaných na železničnú dopravu

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Inovácia dopravného laboratória pre posilnenie praktických zručností absolventov študijných programov orientovaných na železničnú dopravu

University: Žilinská univerzita v Žiline

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
8

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
34

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má jasné previazanie na dlhodobý zámer a nadväzuje už na vykonané kroky; projekt má jasne stanovenú tému, merateľné ukazovatele, konkretizované aktivity a zdôvodnenie naviazania s praxou; absentuje precíznejšie odôvodnenie niektorých rozpočtových položiek

Total points
79.00

Filter

Filter