Vytvorenie Podporného centra pre študentov na TU vo Zvolene

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Názov projektu: Vytvorenie Podporného centra pre študentov na TU vo Zvolene

Vysoká škola: Technická univerzita vo Zvolene

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
17

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi všeobecné prepojenie na dlhodobý zámer; absentuje precíznejšie popísanie aktuálneho stavu a na to naviazaný cieľový stav; absentuje detailnejšie rozpracovanie jednotlivých aktivít a merateľných ukazovateľov; absentuje objasnenie niektorých rozpočtových položiek (napr. softvérové vybavenie, výdavky na odborné profesie)

Celkový počet bodov
47.00

Filter

Filter