Vytvorenie Podporného centra pre študentov na TU vo Zvolene

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 6: Vznik podporných centier a rozvoj podporných služieb pre študentov v existujúcich centrách

Project name: Vytvorenie Podporného centra pre študentov na TU vo Zvolene

University: Technická univerzita vo Zvolene

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
15

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
17

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi všeobecné prepojenie na dlhodobý zámer; absentuje precíznejšie popísanie aktuálneho stavu a na to naviazaný cieľový stav; absentuje detailnejšie rozpracovanie jednotlivých aktivít a merateľných ukazovateľov; absentuje objasnenie niektorých rozpočtových položiek (napr. softvérové vybavenie, výdavky na odborné profesie)

Total points
47.00

Filter

Filter