Hybridné vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a kybernetiky na UNIZA

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 7: Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu a kybernetiku vo forme "blended learning"

Názov projektu: Hybridné vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a kybernetiky na UNIZA

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
24

Rozpočet projektu
13

Hodnota projektu
32

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má všeobecné naviazanie na dlhodobý zámer; má dostatočne zadefinované merateľné ukazovatele a predpokladané zapojenie riešiteľského kolektívu; absentuje precíznejšie odôvodnenie rozpočtových položiek

Celkový počet bodov
74.00

Filter

Filter