Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu vo forme blended-learning

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 7: Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu a kybernetiku vo forme "blended learning"

Názov projektu: Príprava a rozvoj výučby kurzov v anglickom jazyku so zameraním na umelú inteligenciu vo forme blended-learning

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
11

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má dostatočne rozpracovaný opis jednotlivých aktivít; predpokladá zapojenie odborníkov z praxe a zapojenie doktorandov; absentuje informácia o diseminácii; absentuje precíznejšie rozpracovanie a zdôvodnenie rozpočtových položiek

Celkový počet bodov
77.00

Filter

Filter