Virtuálna mobilita ako inovatívny nástroj rozvoja internacionalizácie slovenských vysokých škôl

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 3: Podpora internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility

Názov projektu: Virtuálna mobilita ako inovatívny nástroj rozvoja internacionalizácie slovenských vysokých škôl

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
8

Hodnota projektu
22

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt predpokladá pomerne široké zastúpenie vysokých škôl a dostatočnú vzorku respondentov, avšak nie je jasne zadefinovaná a štrukturovaná spolupráca a koordinácia medzi subjektmi a riešiteľským kolektívom (vrátane odôvodnenia a opodstatnenosti 70 osobohodín), absentuje dostatočná rozpracovanosť merateľných ukazovateľov (nejasnosť vytvorenia komplexného dokumentu)

Celkový počet bodov
52.00

Filter

Filter