Virtuálna mobilita ako inovatívny nástroj rozvoja internacionalizácie slovenských vysokých škôl

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 3: Podpora internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom virtuálnej mobility

Project name: Virtuálna mobilita ako inovatívny nástroj rozvoja internacionalizácie slovenských vysokých škôl

University: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
17

Rozpočet projektu
8

Hodnota projektu
22

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt predpokladá pomerne široké zastúpenie vysokých škôl a dostatočnú vzorku respondentov, avšak nie je jasne zadefinovaná a štrukturovaná spolupráca a koordinácia medzi subjektmi a riešiteľským kolektívom (vrátane odôvodnenia a opodstatnenosti 70 osobohodín), absentuje dostatočná rozpracovanosť merateľných ukazovateľov (nejasnosť vytvorenia komplexného dokumentu)

Total points
52.00

Filter

Filter