Univerzitná aliancia ENLIGHT – Európsky vzdelávací priestor bez bariér

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 1: Podpora aktivít vysokých škôl v Iniciatíve Európskych univerzít

Názov projektu: Univerzitná aliancia ENLIGHT – Európsky vzdelávací priestor bez bariér

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
5

Konzistentnosť projektu
21

Rozpočet projektu
15

Hodnota projektu
33

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má zrozumiteľne stanovený riešiteľský kolektív, avšak nedostatočne zdôvodňuje naviazanosť na dlhodobý zámer. Absentuje detailnejšie rozpracovanie jednotlivých aktivít a merateľných ukazovateľov, štrukturovanie a odôvodnenenie jednotlivých položiek rozpočtu, vrátane nepriamych výdavkov.

Celkový počet bodov
74.00

Filter

Filter