Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
16

Rozpočet projektu
10

Hodnota projektu
21

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt má veľmi zovšeobecňujúcu previazanosť na dlhodobý zámer, pri niektorých aktivitách (napr. coworking) je nejasné prepojenie na zapojenie študentov, resp. spoluprácu s externým prostredím a reálna udržatelnosť projektu.

Celkový počet bodov
51.00

Filter

Filter