Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 2: Získanie značky HR Ecxellence in Research Award

Názov projektu: Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ

Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
17

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt ma pomerne jasne zadefinované previazanie na dlhodobý zámer, nadväzuje už na niektoré vykonané aktivity, vrátane pomenovaných nedostatkov a na to naviazané ďalšie kroky. Projekt má dostatočne zadefinované merateľné ukazovatele a rozpočet.

Celkový počet bodov
85.00

Filter

Filter