Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 2: Získanie značky HR Ecxellence in Research Award

Project name: Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ

University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Condition of project: Financovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
17

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt ma pomerne jasne zadefinované previazanie na dlhodobý zámer, nadväzuje už na niektoré vykonané aktivity, vrátane pomenovaných nedostatkov a na to naviazané ďalšie kroky. Projekt má dostatočne zadefinované merateľné ukazovatele a rozpočet.

Total points
85.00

Filter

Filter