Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie fakúlt a kampusu Mlynskej doliny pre vytvorenie spoločného špičkového centra technologického transferu IKT v Bratislave - Science Hills

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 4: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl

Názov projektu: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie fakúlt a kampusu Mlynskej doliny pre vytvorenie spoločného špičkového centra technologického transferu IKT v Bratislave - Science Hills

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
10

Rozpočet projektu
8

Hodnota projektu
20

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je spracovaný veľmi všeobecne, vrátane odkazu na dlhodobý zámer. Nie sú špecifikované a bližšie ozrejmené jednotlivé aktivity, ich časová nadväznosť a úloha členov riešiteľského kolektívu. Absentujú dôkladnejšie rozpracované merateľné ukazovatele a rozpočtové položky. Z dôvodu nejasnosti a nedôslednej rozpracovanosti možno integráciu vnímať len cez snahu prepojenia budov a areálu vysokých škôl Mlynskej doliny.

Celkový počet bodov
45.00

Filter

Filter