Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie fakúlt a kampusu Mlynskej doliny pre vytvorenie spoločného špičkového centra technologického transferu IKT v Bratislave - Science Hills

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 4: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých škôl

Project name: Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie fakúlt a kampusu Mlynskej doliny pre vytvorenie spoločného špičkového centra technologického transferu IKT v Bratislave - Science Hills

University: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Condition of project: Nefinancovaný

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
10

Rozpočet projektu
8

Hodnota projektu
20

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je spracovaný veľmi všeobecne, vrátane odkazu na dlhodobý zámer. Nie sú špecifikované a bližšie ozrejmené jednotlivé aktivity, ich časová nadväznosť a úloha členov riešiteľského kolektívu. Absentujú dôkladnejšie rozpracované merateľné ukazovatele a rozpočtové položky. Z dôvodu nejasnosti a nedôslednej rozpracovanosti možno integráciu vnímať len cez snahu prepojenia budov a areálu vysokých škôl Mlynskej doliny.

Total points
45.00

Filter

Filter