Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych a zdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych a zdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov

Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
36

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je jasne tematicky zameraný s prepojením na aktuálne výzvy, má jasne zadefinované merateľné ukazovatele, s predpokladaným dosahom až na 1200 študentov a 8 predmetov. Má jasne štrukturovaný rozpočet s využitím kapitálových výdavkov.

Celkový počet bodov
84.00

Filter

Filter