Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych a zdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych a zdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov

University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
6

Konzistentnosť projektu
26

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
36

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je jasne tematicky zameraný s prepojením na aktuálne výzvy, má jasne zadefinované merateľné ukazovatele, s predpokladaným dosahom až na 1200 študentov a 8 predmetov. Má jasne štrukturovaný rozpočet s využitím kapitálových výdavkov.

Total points
84.00

Filter

Filter