Podpora vytvárania simulačných centier Prešovskej univerzity

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Názov projektu: Podpora vytvárania simulačných centier Prešovskej univerzity

Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove

Stav projektu: Nefinancovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 0,00

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
0

Konzistentnosť projektu
0

Rozpočet projektu
0

Hodnota projektu
0

Záverečný komentár a odporúčania

projekt nespĺňa požiadavku obmedzenia rozpočtu na 200 000 euro.

Celkový počet bodov
0.00

Filter

Filter