Rozvojový projekt: Európska univerzita "INVEST"

Základné informácie

Tematická oblasť: 2020.1. Téma 1: Podpora aktivít vysokých škôl v Iniciatíve Európskych univerzít

Názov projektu: Rozvojový projekt: Európska univerzita "INVEST"

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stav projektu: Financovaný

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 195 007,45

Hodnotenie 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
29

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

projekt má zreteľne a zrozumiteľne štrukturované a zdôvodnené rozpracovanie jednotlivých aktivít, jasne stanovené merateľné ukazovatele a štrukturovaný rozpočet v ktorom ale pri niektorých položkách absentuje detailnejšie zdôvodnenie a spôsob výpočtu. S ohľadom na rozsah aktivít je otázna veľkosť riešiteľského tímu (3 osoby) a z toho vyplývajúca zodpovednosť za plnenie úloh v rámci predloženého projektu.

Celkový počet bodov
84.00

Filter

Filter