Rozvojový projekt: Európska univerzita "INVEST"

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 1: Podpora aktivít vysokých škôl v Iniciatíve Európskych univerzít

Project name: Rozvojový projekt: Európska univerzita "INVEST"

University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 195 007,45

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
4

Konzistentnosť projektu
29

Rozpočet projektu
16

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

projekt má zreteľne a zrozumiteľne štrukturované a zdôvodnené rozpracovanie jednotlivých aktivít, jasne stanovené merateľné ukazovatele a štrukturovaný rozpočet v ktorom ale pri niektorých položkách absentuje detailnejšie zdôvodnenie a spôsob výpočtu. S ohľadom na rozsah aktivít je otázna veľkosť riešiteľského tímu (3 osoby) a z toho vyplývajúca zodpovednosť za plnenie úloh v rámci predloženého projektu.

Total points
84.00

Filter

Filter