Implementácia jednotnej správy identít a rozvoj sieťovej IT infraštruktúry Ekonomickej univerzity v Bratislave

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Implementácia jednotnej správy identít a rozvoj sieťovej IT infraštruktúry Ekonomickej univerzity v Bratislave

Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 155 424,00

Filter

Filter