Modernizácia a integrácia univerzitných informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Modernizácia a integrácia univerzitných informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 502 000,00

Filter

Filter