Inovácia a optimalizácia sieťovej infraštruktúry a univerzitného dátového centra

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Inovácia a optimalizácia sieťovej infraštruktúry a univerzitného dátového centra

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 267 989,00

Filter

Filter