Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite

Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 258 000,00

Filter

Filter