Centralizovanie a zefektívnenie poradenstva pre študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Základné informácie

Tematická oblasť: 2016.3. Všeobecná

Názov projektu: Centralizovanie a zefektívnenie poradenstva pre študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Stav projektu: Ukončený

Požiadavka na dotáciu (€): 0,00

Celkový rozpočet projektu - vrátane spolufinancovania (€): 0,00

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR

Spolu 180 000,00

Filter

Filter