Konfesionány vývin strednej Európy v ranom novoveku - smrery, cirkvi, udalosti

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Názov projektu (slovenský): Konfesionány vývin strednej Európy v ranom novoveku - smrery, cirkvi, udalosti

Názov projektu (anglický): The Confessionall Development of the Central Europe in the Early New Age - Trends, Religions, Events

Začiatok riešenia projektu: 2015

Koniec riešenia projektu: 2017

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 040PU-4/2015

Vedúci projektu: Mgr. Annamária Kónyová, PhD.

Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove

Pracovisko: Filozofická fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Proces konfesionalizácie, teda formovanie náboženských spoločenstiev, nových cirkví a vyznaní a ich vzájomná interakcia, ako aj ich vplyv na ďalšie sféry života (politický, kultúrny, spoločenský vývoj a pod.) bol dôležitou súčasťou  dejín tak Európy, ako aj stredoeurópskeho priestoru vrátane Uhorska. Najmä v období raného novoveku (16.-18. str.), kedy došlo k reformácii a vzniku nových protestantských cirkví, ale aj následnému procesu rekatolizácie a katolíckej reformy a tiež vzniku ďalších konfesií (uniátska cirkev, gréckokatolícka cirkev), ako aj postupnému posilňovaniu židovstva a ďalších menších denominácií, je poznanie týchto procesov, ich príčin a dôsledkov jedným zo základných východísk na spoznanie historického vývoja na území strednej Európy. Preto hlavným výsledkom riešenia projektu je vysokoškolská učebnica, ktorá podáva komplexný obraz o náboženskom vývoji na území strednej Európy s dôrazom na územie Uhorska. V práci sú opísané udalosti a procesy majúce vplyv na duchovný vývoj v ranom novoveku v Uhorsku (reformácia, rekatolizácia, protihabsburské povstania, Tridentský koncil, osvietenstvo), charakterizované sú jednotlivé náboženské smery, hnutia, inštitúcie (cirkevné rády, luteranizmus, kalvinizmus, unitarizmus, anabaptizmus, pietizmus, puritanizmus, ortodoxia, židovské hnutia a smery a pod.), ich organizácia a správa.   Vysokoškolská učebnica poslúži tak odborníkom, ako aj študentom vysokých, či stredných škôl rôznych humanitných a spoločenských odborov na získanie resp. prehĺbenie poznatkov z danej problematiky. Z projektu sa realizovalo aj vydanie štyroch čísel vedeckého časopisu Historia Ecclesistica, jednej monografie, dvoch vedeckých zborníkov financovaných  z projektu. Výsledkom riešenia projektu sú aj vedecké štúdie, publikované referáty vo vedeckých a odborných časopisoch, vedeckých zborníkoch, ktoré riešia parciálne otázky týkajúce sa konfesionálneho vývinu územia strednej Európy s dôrazom na Uhorsko v ranom novoveku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The process of confessionalization, in other words, the formation of religious communities, new churches and religions, together with their interactions, as well as influences on other spheres of life (political, cultural, social development, etc.) was an important part of the history of Europe as well as the area of Central Europe, including the Kingdom of Hungary. Mainly, in the early Modern Period (16-18th century), when new Protestant Churches were reformed and formed, but also the subsequent process of recatolization and the Catholic Reformation, as well as the emergence of other confessions (e.g. the Uniate Church, the Greek-Catholic Church), together with the gradual strengthening of Jewish religion and other smaller denominations, the knowledge of these processes, their causes and consequences, are the basic starting points for discovering historical developments in the territory of Central Europe. Therefore, the main outcome of the project is to publish the university textbook, which can provide a comprehensive picture of religious development in Central Europe, emphasizing the territory of the Kingdom of Hungary. The work describes the events and processes that influence the spiritual development of the early Modern Period in the Kingdom of Hungary (e.g. Reformation, Re-Catholization, anti-Habsburg Uprising, Trident Council, Enlightenment) and characterizes individual religious movements, organizations, institutions (ecclesiastical councils, Lutheranism, Calvinism, Unitarianism, Anabaptism, Pietism, Puritanism, Orthodoxy, Jewish movements and tendencies, etc.) together with their organization and administration. The university textbook will help both professionals as well as university or secondary school students of various programs in humanities and social sciences in order to obtain or, deepen their knowledge of the subject. Edition of four numbers of the scientific journal Historia Ecclesistica, a monograph and two scientific collections were financed from the project. The outcomes of the project can be also found in scientific studies, papers published in scientific and professional journals or scientific conference proceedings, which deal with partial topics related to the confessional development of the territory of Central Europe, with an emphasis on the Kingdom of Hungary in the early Modern Period.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 38 897,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AED Kónyová, Annamária (100%); Tišliar, Pavol (0%); Ragač, Radoslav (0%): Dejiny a vzdelávacia činnosť reformovanej školy v Košiciach v 17. storočí. 2016 Bratislava : Slovenský národný archív, 2016. ISBN 978-80-971767-3-0
AEC Kónyová, Annamária (100%): A kálvini reformáció Lengyelországban a 16. században. 2017 Eger : Esterházy Károly egyetem, 2017. ISSN 1785-3117
AEC Kónyová, Annamária (100%): A felső-zempléni és sárosi reformátusok a 18. században. 2016 Debrecen : Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények iadványai, 2016. ISBN 978-615-80158-4-4
AEC Kónyová, Annamária (100%); Marečková, Marie (0%); Baďurík, Jozef (0%): Náboženský a národnostný vývin zemplínskych mestečiek v 18.-19. storočí. 2016 Krakow : Wydawnictwo Naukowe UP, 2016. ISBN 978-83-7271-984-3
AEC Kónyová, Annamária (100%); Adam, Ján (0%); Segeš, Vladimír (0%): Príklady rekatolizácie v hornom Uhorsku v 18. storočí. 2016 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. ISBN 978-80-555-1744-5
ADN Kónyová, Annamária (100%): Position of natural sciences in the education of reformed higher schools in the Hungarian kingdom in early modern age (on example of reformed collegium in Sarospatak) . 2017 ISSN 1335-4205
AEC Kónya, Peter (100%): Keleti rítusú lakosság a kelet-szlovákiai (északkelet-magyarországi) régióban a 16-17. században. 2015 Debrecen : Debreceni Egyetem, 2015. ISSN 1217-4602
AED Kónya, Peter (100%): K činnosti Spoločnosti Ježišovej v Prešove (1673-1773). 2016 ISSN 1338-4341
AEC Kónya, Peter (100%); Chalupczak, Henryk (0%); Harbuľová, Ľubica (0%): Probleme der Besiedlung der Juden in der königlichen Freistadt Eperies (Entwicklung eines Nachbar-Bildes in der Bürgersellschaft) . 2015 Jaroslaw : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej, 2015. ISBN 978-83-63909-77-2
AED Kónya, Peter (100%); Hišem, Cyril (0%); Lenčiš, Štefan (0%): Konfesionálne pomery v Prešove v čase založenia gréckokatolíckeho biskupstva. 2016 Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2016. ISBN 978-80-617-7132-60-7
AEC Kónya, Peter (100%): Zur Erneuerung der katholischen Kirche in den oberungarischen königlichen Freistädten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 2016 ISSN 2336-7547
AED Kónya, Peter (100%); Adam, Ján (0%); Segeš, Vladimír (0%): Snem roku 1712 - 1715 a prešovskí evanjelici. 2016 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. ISBN 978-80-555-1744-5
AED Bizoňová, Monika (100%); Žarna, Krzysztof (0%); Arpáš, Róbert (0%): Spišský záloh a stav katolicizmu v Provincii XIII spišských miest v 17. a 18. storočí. 2017 Nowy Targ : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2017. ISBN 978-83-64477-36-2
AED Bizoňová, Monika (33%); Olejník, Vladimír (34%); Labancová, Naďa (33%); Lopatková, Zuzana (0%); Bruski, Jan Jacek (0%): Rehoľné komunity na Spiši. 2016 Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. ISBN 978-80-223-4210-0
ADF Bizoňová, Monika (100%): Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej pôsobiacich v Užhorode v 17. a 18. storočí. 2016 ISSN 1338-4341
AED Bizoňová, Monika (100%); Lopatková, Zuzana (0%); Bruski, Jan Jacek (0%): K dejinám reformácie na Spiši. 2016 Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-223-4210-0
AED Bodnárová, Miloslava (100%); Adam, Ján (0%); Segeš, Vladimír (0%): Náboženská politika Habsburgovcov v 18. storočí a jej dôsledky na príklade zemplínskych evanjelikov a.v.. 2016 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. ISBN 978-80-555-1744-5
AED Bodnárová, Miloslava (100%); Baďurík, Jozef (0%); Daniel, David Paul (0%): Príprava, priebeh a výsledky Spišskopodhradskej synody konanej v roku 1614. 2015 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-555-1332-4
ADN Šafin, Ján (100%): Život sv. Klementa Ochridského a jeho význam pre poznanie cyrilometodského dedičstva. 2017 ISSN 1338-4341
AAB Šafin, Ján (15%); Ščerbej, Miroslav (85%); Pulec, Radim K. (0%); Ježek, Václav (0%): Dejiny Brestlitovskej únie. 2016
AED Šafin, Ján (100%); Baďurík, Jozef (0%); Daniel, David Paul (0%): Pravoslávie a reformácia. Prvé kroky. 2015 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-555-1332-4
AED Adam, Ján (100%); Marečková, Marie (0%); Coranič, Jaroslav (0%): Konfesionálna heterogenita v Šariši na prelome 17. a 18. storočia. 2015 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-555-1505-2
AED Adam, Ján (100%); Kohútová, Mária (0%); Lukačka, Ján (0%): Gréckokatolíci v Prešove do vzniku biskupstva. 2015 Prešov : Universum-EU, 2015. ISBN 978-80-89046-90-4
AED Šteflová, Lucia (100%); Adam, Ján (0%); Segeš, Vladimír (0%): Evanjelická cirkev a.v. vo svetle kanonickej vizitácie z gemerskej superintendencie z roku 1720. 2016 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. ISBN 978-80-555-1744-5
ADF Šteflová, Lucia (100%): Evanjelická cirkev a.v. vo svetle kanonickej vizitácie z Potiského dištriktu z roku 1741. 2016 ISSN 1338-4341
ADF Bizoňová, Monika (100%): Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej pôsobiacich v Užhorode v 17. a 18. storočí. 2016 ISSN 1338-4341
ADF Dohnanec, Tibor (100%): K dejinám reformácie v Komárne a okolí v 16. storočí. 2016 ISSN 1338-4341
AED Dohnanec, Tibor (100%); Baďurík, Jozef (0%); Daniel, David Paul (0%): Reformácia v Komárne a okolí v 16. storočí. 2015 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-555-1332-4
ADF Šteflová, Lucia (100%): Evanjelická cirkev a. v. vo svetle kanonickej vizitácie z Gemerskej superintendencie z roku 1713. 2015 ISSN 1336-7528
AED Šteflová, Lucia (100%); Baďurík, Jozef (0%); Daniel, David Paul (0%): Evanjelickí kňazi v záznamoch matriky ordinovaných superintendenta Petra Zablera. 2015 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-555-1332-4
AED Šteflová, Lucia (100%); Javor, Martin (0%); Melkusová, Helena (0%): Juraj Ambrózi, superintendent Potiského dištriktu v 18. storočí a jeho činnosť. 2016 Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. ISBN 978-80-555-1706-3
AED Šteflová, Lucia (100%); Javor, Martin (0%); Melkusová, Helena (0%): Vybrané problémy evanjelického a. v. školstva zachytené v kanonických vizitáciách Trenčianskeho seniorátu na konci 19. storočia. 2016 Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. ISBN 978-80-555-1706-3
ADE Javor, Martin (100%): Canonical visitations as a resource of conditions knowledge of an Archbishopric parish in Prešov area. 2015 ISSN 2247-5249
AED Javor, Martin (100%); Adam, Ján (0%); Segeš, Vladimír (0%): Konfesionálne zloženie uhorských slobodomurárskych lóží. 2016 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. ISBN 978-80-555-1744-5
AEC Šturák, Peter (100%); Hišem, Cyril (0%); Lenčiš, Štefan (0%): Písomná agenda Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva z rokov 1788-1792. 2016 Užhorod : Užhorodská národná univerzita, 2016. ISBN 978-80-617-7132-60-7
AED Šturák, Peter (100%); Marečková, Marie (0%); Coranič, Jaroslav (0%): Osobnosť biskupa De Camilisa a jeho prínos v rámci úniizácie v období po uzavretí Užhorodskej únie. 2015 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-555-1505-2
ADM Šturák, Peter (100%): The legacy of the Greek catholic leading personalities and martyrs in Slovakia and their contribution for the building up of a free Slovak society. 2016 ISSN 1841-0464
AAB Šafin, Ján (100%): Barón Ungern-Šternberg alebo bohovia vojny a posvätné šialenstvo. K sporom o euroázijstve. 2015 ISSN 1338-4341
AED Coranič, Jaroslav (100%); Borza, Peter (0%); Ragan, Gabriel (0%): Historický vývoj reformy liturgického kalendára u gréckokatolíkov na Slovensku. 2017 Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017. ISBN 978-80-555-1804-6
AED Coranič, Jaroslav (100%); Adam, Ján (0%); Segeš, Vladimír (0%): Gréckokatolícka cirkev v Uhorsku s dôrazom na vývoj mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva v r. 1646-1733. 2016 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. ISBN 978-80-555-1744-5
AED Coranič, Jaroslav (90%); Voroňák, Boris (10%): Drugetovci a Užhorodská únia. 2015 Martin : Matica slovenská, 2015. ISBN 978-80-8128-150-1
AED Šturák, Peter (50%); Coranič, Jaroslav (50%); Segeš, Vladimír (0%); Adam, Ján (0%): Archív Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove a jeho organizačná štruktúra v kontexte vzniku Prešovského biskupstva. 2017 Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-555-1810-7

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter