Tvorba moderných učebníc a pracovných zošitov pre technické predmety v nižšom strednom vzdelávaní

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Tvorba moderných učebníc a pracovných zošitov pre technické predmety v nižšom strednom vzdelávaní

Názov projektu (anglický): The creation modern textbooks and workbooks for technical subjects in lower secondary education

Začiatok riešenia projektu: 2015

Koniec riešenia projektu: 2017

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 002UMB-4/2015

Vedúci projektu: PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pracovisko: Fakulta prírodných vied

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Cieľom projektu bolo vytvoriť elektronické učebnice a pracovné zošity pre predmet Technika v 5. a 6. ročníku základnej školy. Učebnice a pracovné zošity pre predmet Technika sú spracovane v elektronickej podobe (CD, webová stránka) sú vhodnými literárnymi učebnými pomôckami určenými pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl. Učebnice a pracovné zošity pre 5. a  6. ročník ZŠ sú spracované na požadovanej odbornej a didaktickej úrovni a v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom. Vytvorené učebné pomôcky minimálne v prechodnom období podporia signifikantne a úspešne plnenie cieľov a obsahu zo vzdelávacieho štandardu v učebnom predmete technika – v tematickom okruhu technika, aj vzhľadom ku skutočnosti, že pre tento učebný predmet nie sú v súčasnosti vypracované a schválené učebnice. Realizovaním pedagogického experimentu sme zistili, že nami vytvorené a aplikované elektronické učebnice a pracovné zošity do edukačného procesu pomáhajú žiakov dosahovať vyššie výkony v kognitívnej a psychomotorickej oblasti vzdelávania. Uvedené učebné pomôcky odporúčame využívať v edukačnom procese v predmete Technika. Vydané elektronické učebnice boli distribuované na vybrané základné školy v rámci SR a taktiež je sprístupnená webová stránka (www.ucebnicatechnika.eu) pre všetky základné školy. Následne boli vydané v printovej podobe pracovné zošity pre 5. a 6. ročník základnej školy. Obidvom pracovným zošitom (Hravá technika 5 - pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ a Hravá technika 6 - pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ) bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR udelená odporúčacia doložka platná s účinnosťou od 08.08.2017 na štyri roky. Základné školy môžu tieto pracovné zošity si zakúpiť a využívať ich v edukačnom procese v predmete Technika.

 

 

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The aim of the project was to create electronic textbooks and workbooks for the subject of Technique in the 5th and 6th year of elementary school. Textbooks and workbooks for subject matter Techniques are processed in electronic form (CD, website) are suitable literary teaching aids for pupils of 5th and 6th year of elementary schools. Textbooks and workbooks for the 5th and 6th grade are processed at the required professional and didactic level and in accordance with the valid State Education Program. Generated learning aids will support significantly and successfully the fulfillment of objectives and content from the educational standard in the subject matter of the technique - in the thematic field of technology, also in view of the fact that textbooks are not currently being developed and approved for this subject. By realizing the pedagogical experiment, we found that the electronic textbooks and workbooks created and applied by us in the educational process help pupils to achieve higher performance in the cognitive and psychomotor area of ​​education. We recommend using the teaching aids in the subject of the Technique in the educational process. Published electronic textbooks were distributed to selected elementary schools within the SR, and a website (www.ucebnicatechnika.eu) was also available for all elementary schools. Subsequently, they were published in print form of a workbook for the 5th and 6th year of elementary school. Both workbooks (Playing Technique 5 - Workbook for the 5th grade of Primary School and Playing Technique 6 - Workbook for the 6th year of Primary School) were awarded by the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic with a valid clause effective from 08.08.2017 on four years. Primary schools can purchase these workbooks and use them in the educational process in the subject of Technique.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 6 973,70 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ADF Žáčok, Ľubomír (70%); Očkajová, Alena (30%): Verifikácia novej učebnice pre predmet Technika v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe. 2017 Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2017. ISSN 1335-1982
BCB Žáčok, Ľubomír (100%); Plachá, Ivana (0%); Sivák, Roman (0%); Škodová, Mária (0%): Hravá technika 6. 2017
BCB Žáčok, Ľubomír (100%); Plachá, Ivana (0%); Sivák, Roman (0%); Škodová, Mária (0%): Hravá technika 5. 2017
ADN Pavlovkin, Ján (50%); Žáčok, Ľubomír (10%); Bernát, Milan (10%); Bernátová, Renáta (10%); Džmura, Jaroslav (10%); Ďuriš, Milan (10%): Teaching generation and transmission of electricity with an interactive whiteboard. 2017 Košice : Technical University of Košice, 2017. ISBN 978-805533195-9
BDF Žáčok, Ľubomír (100%): Nové učebnice a pracovné zošity pre predmet technika v rámci inovovaného ŠVP. 2016 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. ISSN 1338-9742
BDF Pavlovkin, Ján (70%); Žáčok, Ľubomír (30%): Profesijná príprava žiakov stredných odborných škôl zameraných na elektrotechniku. 2016 Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849
BCB Žáčok, Ľubomír (100%); Krišťák, Ľuboš (0%); Škodová, Mária (0%): Technika a pracovný zošit pre 6. ročník základnej školy. 2016
BCB Žáčok, Ľubomír (100%); Krišťák, Ľuboš (0%); Škodová, Mária (0%): Technika a pracovný zošit pre 5. ročník základnej školy. 2016
BDF Kubaliak, Lukáš (50%); Žáčok, Ľubomír (50%): Zážitková pedagogika v odbore technika. 2016 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2016. ISBN 978-80-557-1127-0
ADE Žáčok, Ľubomír (100%): Educating management in education using ICT. 2016 Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. ISBN 978-83-7842-258-7
ADE Očkajová, Alena (80%); Žáčok, Ľubomír (20%): Ergonomics of workstation in the computer classroom at a primary school. 2016 Zielona Góra : Universytet Zielonogórski, 2016. ISSN 1895-197X
ADE Žáčok, Ľubomír (50%); Bernát, Milan (50%): The design and verification of problem teaching in secondary vocational school. 2016 ISSN 1803-537X
BDF Žáčok, Ľubomír (50%); Bernát, Milan (50%): About one educational projects supported flasch animations. 2015 Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. ISSN 1338-9742
AAA Ďuriš, Milan (50%); Stebila, Ján (40%); Walat, Wojciech (10%); Kožuchová, Mária (0%); Baron-Polańczyk, Eunika (0%): New approaches and trends in technical education. 2016
ADC Ružiak, Ivan (10%); Igaz, Rastislav (25%); Krišťák, Ľuboš (10%); Réh, Roman (20%); Mitterpach, Jozef (10%); Očkajová, Alena (15%); Kučerka, Martin (10%): Influence of urea-formaldehyde adhesive modification with beech bark on chosen properties of plywood. 2017 Raleigh : North Carolina State University, 2017. ISSN 1930-2126
ADC Očkajová, Alena (40%); Kučerka, Martin (15%); Krišťák, Ľuboš (15%); Ružiak, Ivan (15%); Gaff, Milan (15%): Efficiency of sanding belts for beech and oak sanding. 2016 ISSN 1930-2126

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Research examination of the options to increase the education effectiveness in the technical subjects at the 7th grade of elementary school using hypertext educational material / Ľubomír Žáčok. In Informatics in Education. - Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics, 2010. - ISSN 1648-5831. - Roč. 9, č. 2 (2010), s. 283-299. [ŽÁČOK, Ľubomír (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze Scopus.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Aplikácia a overenie novších prístupov v technickom vzdelávaní v základných školách = Application and verification new of accesses in the technical education in the primary schools / Ľubomír Žáčok. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania = Technology education as a part of general education : zborník príspevkov 27. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie / ved. red. Milan Ďuriš, ed. Ján Pavlovkin ; rec. Jozef Černecký, Ondrej Nemčok. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, 2011. - ISBN 970-80-557-0265-0. - S. 21-33. [ŽÁČOK, Ľubomír (100%)]
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Pracovný zošit (pracovné listy) ako prostriedok zvyšovania efektívnosti vyučovania / Ľubomír Žáčok, Janka Schlarmannová. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : konferenčné materiály, Veľká Lomnica 7. - 8. 9. 2004 / ed Štefan Mátik ; rec. Rozmarín Dubovská, Milan Ďuriš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8083-040-1. - S. 348-351. [ŽÁČOK, Ľubomír (50%) - SCHLARMANNOVÁ, Janka (50%)]
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Technika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom / Ľubomír Žáčok ... [et al.] ; rec. Mária Škodová, Roman Sivák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : TBB, 2012. - 96 s. [4,82 AH]. - ISBN 978-80-971037-0-5 [ŽÁČOK, Ľubomír (50%) - KUČERKA, Martin (20%) - PAVLOVKIN, Ján (15%) - ĎURIŠ, Milan (15%) - ŠKODOVÁ, Mária (rec.) - SIVÁK, Roman (rec.)] Ohlasy:
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Metodika tvorby pracovných listov pre základné školy / Ľubomír Žáčok, Janka Schlarmannová. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis s prílohou Slovenský učiteľ. - Nitra : Slovdidac, 2005. - ISSN 1335-003X. - Roč. 13, č. 7 (2005), s. 8-40. [ŽÁČOK, Ľubomír (50%) - SCHLARMANNOVÁ, Janka (50%)]
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Testovanie vedomostí študentov z technických odborných predmetov = Testing students' knowledge of technical vocational subjects / Ján Pavlovkin, Ľubomír Žáčok. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - ISSN 1336-9849. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 4-11. [PAVLOVKIN, Ján (50%) - ŽÁČOK, Ľubomír (50%)]
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole / Ľubomír Žáčok ; rec. Alena Hašková, Eva Poláková, Milan Bernát. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 150 s. [5,10 AH]. - ISBN 978-80-557-0775-4 [ŽÁČOK, Ľubomír (100%) - HAŠKOVÁ, Alena (rec.) - POLÁKOVÁ, Eva (rec.) - BERNÁT, Milan (rec.)]
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Súčasný stav technického vzdelávania v základných školách : kompetencie žiakov / Ľubomír Žáčok. In Učiteľské noviny : dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní. - Bratislava : Štátny inštitút odborného vzdelávania, 2012. - ISSN 0139-5769. - Roč. 2012, č. 8 (2012), s. 15-15. [ŽÁČOK, Ľubomír (100%)]

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
webová stránka Učebnice a pracovné zošity pre 5. a 6. ročník základnej školy www.ucebnicatechnika.eu,
webová stránka Učebnice a pracovné zošity pre 5. a 6. ročník základnej školy www.issuu.com/lubozacok

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter