Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania.

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania.

Názov projektu (anglický): Creating reading diagnostic battery for evaluating reading skills and reading comprehension development in secondary level of education.

Začiatok riešenia projektu: 2012

Koniec riešenia projektu: 2014

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 021UKF-4/2012

Vedúci projektu: doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Projekt s názvom „Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania“ bol zameraný tvorbu nového diagnostického a intervenčného nástroja pre starších žiakov študentov s poruchami učenia a výraznými ťažkosťami v čítaní. Vytvorili sme súbor skúšok Čí(S)TA – Čítanie starších (Žovinec, Dufeková, 2014) na diagnostiku dyslexie pre žiakov od 8. ročníka ZŠ až po koniec strednej školy. Test umožňuje okrem hodnotenia rýchlosti a správnosti čítania hlbšie hodnotiť aj porozumenie textu. Test umožňuje hodnotiť aj fonematické uvedomovanie, pracovnú pamäť, rýchlosť dekódovania symbolov a jazykový cit. Novým testom sa preukázalo, že hoci dyslexia sa môže počas základnej školy zlepšiť na úrovni rýchlosti a chybovosti, u dospievajúcich sa zasa objavujú problémy s porozumením textu. S porozumením textu môžu mať problém aj iné kategórie žiakov, aj tých dokáže súbor skúšok zachytiť a vysvetliť príčinu takéhoto oslabeného výkonu. Test dokáže zmapovať, ktoré schopnosti čítania s porozumením dospievajúci čitateľ zvláda alebo nezvláda. Vývinové normy umožňujú poradenským pracovníkom určiť rozsah oslabenia a dokážu pomôcť s návrhom účinnej terapie, reedukácie alebo poradenstva pre školu a domácu prípravu. Okrem samotného originálneho súboru skúšok sme pripravili aj normy pre vybrané testy, ktoré sa v poradenstve používali už dávnejšie, ale chýbali exaktné vývinové normy pre ich vyhodnotenie a interpretáciu.

Okrem diagnostiky sme vytvorili a adaptovali aj reedukačný nástroj /úroveň „čo s tým“/ pre tých stredoškolákov, ktorí naďalej vykazujú závažnejšie problémy s učením, organizovaním si úloh a činností v škole aj mimo nej, porozumením textu, orientácie v priestore a pod. Ide o program Ja na to mám, ktorý bol vytvorený v spolupráci s  DYS-centrum® Praha o.s. Program "Ja na to mám" je rozdelený do dvanástich lekcií a je určený na skupinovú aj individuálnu prácu so študentmi stredných škôl s dyslexiou a inými poruchami učenia.

Oba nástroje Čí(S)TA – Čítanie starších (Žovinec, Dufeková, 2014), Ja na to mám (Žovinec, Krejčová, Pospíšilová, 2014) boli bezplatne distribuované po školách a najmä poradenských zariadeniach v Slovenskej republike. Projekt zabezpečil aj bezplatné školenia pre prácu so súborom skúšok Čí(S)TA.

Medzi originálne výsledky projektu zaraďujeme aj publikácie, ktoré vznikli ako súčasť riešenia úlohy:

- vedecká monografia ŽOVINEC, E. – KREJČOVÁ, L. – POSPÍŠILOVÁ, Z. 2014. Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii – edukácia a poradenstvo. Bratislava : Iris. 175 s. ISBN 978-80-8253-018-0.

Monografia obohacuje teóriu a prax vyučovania a poradenskej práce v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov a študentov, ktorí dlhodobo vykazujú problémy s porozumením textu, samostatným učením sa a organizovaním si informácií pre svoje vzdelávanie a záujmy.

Autori poukazujú na teoretické východiská a metodické aspekty rozvoja metakognície u žiakov a študentov s poruchami učenia. Je príspevkom k problematike kognitívnych a metakognitívnych stratégií v psychologickom a špeciálnopedagogickom poradenstve.

- vysokoškolská učebnica: Žovinec, E. 2013. Kompendium zo školského špeciálnopedagogického poradenstva. 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. - + príl. - 157 s. ; 21 cm. - ISBN 978-80-558-0468-2.

Publikácia je koncipovaná ako učebný text pre študentov pedagogických disciplín, špeciálnej a liečebnej pedagogiky či sociálnej práce, ktorí budú rôznym spôsobom participovať na edukačnej a sociálnej starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a rozvíjať vo svojej práci inkluzívnu prax. Špeciálnopedagogický servis - jeho kvalita, dostupnosť, možnosti kooperácie s učiteľmi, paleta ponúkaných služieb zrejme najviac determinujú úspešnosť inklúzie výnimočného žiaka. Špeciálnopedagogické poradenstvo je v súčasnosti už neodmysliteľnou súčasťou školskej reality. Kontinuum spolupráce poradní a škôl je široké. Od konzultácii psychológov a učiteľov až po priamu participáciu poradenských špeciálnych pedagógov na hodinách.

Pedagógovia musia porozumieť diagnostickému procesu, musia vedieť čítať správy a závery poradenských zariadení, musia porozumieť poradenským programom a cieľom. Z týchto dôvodov je publikácia štruktúrovaná viac podľa poradenských činností a akademických oblastí než podľa jednotlivých postihnutí (príznačná známka medicínskeho diskurzu). Publikácia prezentuje aj parciálne výsledky získané z riešenia projektu.

V rámci publicity sme pripravili 19 vedeckých a odborných článkov (domácich aj zahraničných), ktoré zviditeľnili naše základné výstupy, ale aj prezentovali prvé exaktne zozbierané poznatky o slovenských stredoškolských dyslektikoch. Poukázali sme v nich na odlišnosti jazykovej povahy od anglofónnych výskumov. Slovenskí dyslektici vykazovali zlepšenia v rýchlosti a chybovosti čítania textov aj pseudotextov. Fonematický deficit sa prejavil iba v úlohách fonematickej syntézy a transpozície. 

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The Project Creating reading diagnostic battery for evaluating reading skills and reading comprehension development in secondary level of education was oriented on creation of a new diagnostic and intervention tool for older pupils and students with reading/learning disorders and profound (severe) reading problems. Batery of diagnostic tasks Čí(S)TA – Čítanie starších – Reading of Older (authors Erik Žovinec and Alena Dufeková, 2014) was developed as a assessment tool of dyslexia (beginning from the 8th grade of basic school to the end of secondary school). Test is ready to evaluate not only reading speed index and reading rate,  but it creates possibilities for reading comprehension evaluating. The other dimension of  test is also possibility to monitor and evaluate phonemic awareness, working memory, symbols decoding speed and grammatical awareness.

Test, which was developed, clearly proved that dyslexia can be improved in the sphere of speed and correct reading during pupils basic school attendance, on the other hand there occurs problems in text comprehension of older students (adolescents). Text comprehension problems can occur also within the other categories of pupils. Positive outcome of test battery is that the test tasks serve as a way both for diagnosing as well as for understanding reasons of weak(er) reading outcomes. Test is ready to identify students and adolescents who score significantly below their peers in one or more levels of RC. Developmental norms allow counselling and support centres professionals to point out the range of impairment and they serve as a help for modelling of appropriate therapy, remediation or advice and support (for school or home educational activities). Except originally developed testing battery tools, the standard scores and percentiles for selected existing subtests were created. These were already applied in the past, but without existence of exact developmental norms for their evaluation and interpretation.

The next output of the project is developing and adaptation of intervention tool (level: „What to do with“) for secondary school students, who constantly suffer from severe problems with learning (learning disorders), with planning their school and out- of -school tasks and activities, with texts comprehension, awareness of place, etc. It is a program „I am able  to“ (Ja na to mám), which was developed in cooperation with  DYS-centrum® Praha o.s. Battery consists of 12 lessons which are specified for educational work with secondary school students suffering from dyslexia and other  learning disorders - disabilities (both for group or individual activities).

Both tools Čí(S)TA (Žovinec, Dufeková, 2014) and Ja na to mám (Žovinec, Krejčová, Pospíšilová, 2014) were distributed free of charge to schools, but mostly to counselling and support canters in The Slovak Republic. Free of charge instructions for implementation of  „Čí(S)TA – Reading of Older“ tests battery were organised within research project too.   

The integral part of original research project outcomes are publications:

Monograph ŽOVINEC, E. – KREJČOVÁ, L. – POSPÍŠILOVÁ, Z. 2014. Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii – edukácia a poradenstvo. „Cognitive and metacognitive approaches towards dyslexia – education and counselling (advice). Bratislava : Iris. 175 p.. ISBN 978-80-8253-018-0.

The monograph enriches theory and practice both in education as well as in counselling work in the field of reading literacy. It is centred on pupils and students who constantly (for long time period) suffer from problems in the sphere of text comprehension, individual  (independent) learning activities and in planning gathering information for their learning and interests. The authors pointed out theoretical and methodological aspects in the sphere of metacognition development of pupils and students with learning disorders. The monograph enriches knowledge base in cognitive and metacognitive strategies, which are solved in psychological and special pedagogy advising. 

University textbook: Žovinec, E. 2013. Kompendium zo školského špeciálnopedagogického poradenstva (Compendium of school special education counselling. 1st. publ.. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. - + apendix- 157 p.. ; 21 cm. - ISBN 978-80-558-0468-2.

Publication is organized to be a study text for students of educational subjects studies (special and health pedagogy or social work) who are expected to participate in the field of special education or in social care about special educational needs pupils and who tend to develop inclusion ideas in their practice. Special educational service – its quality, availability, possibilities for cooperation with teachers, wide range of support which is offered are the basic determinants of successful exceptional pupil inclusion. Counselling in special education is today an immanent part of school reality. Cooperation of schools and support centres is of a wide range, stating from teachers – psychologists counselling to real participation of supporting special educators at school lessons. Teachers are expected to understand process of diagnosing; they have to understand support centres reports and conclusions, to be familiar with supporting programs and goals. This is a main reason, why the book is structured predominantly according to supporting activities and academic fields and not according to types of disorders (typical feature of medical model of disability). This publication presents partial research project outcomes.  

Dissemination of research results is covered by 19 professional and peer reviewed scientific articles and studies. They presented both our basic research contribution, as well as firstly (originally) collected knowledge about Slovak secondary school students with dyslexia. Differences in language aspects were mentioned too (Slovak language specifics in contrast to Anglophone research). Slovak students with dyslexia demonstrated improvement in reading speed and in the number of errors also in pseudo-words reading. Phonemic deficits were clear only in phonemic synthesis and phonemic transposition tasks. 

 

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2012 3 041,00 0,00
Čerpané v roku 2013 5 604,00 0,00
Čerpané v roku 2014 4 169,00 0,00
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 12 814,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
ACB Žovinec, Erik (50%); Dufeková, Alena (50%); Mikulajová, Marína (0%); Zápotočná, Oľga (0%): ČÍ(s)TA. Čítanie starších. 2014
AFC Beliková, Vladimíra - Dufeková, Alena Vplyv dyslexie na osobnosť dieťaťa a jeho život v spoločnosti. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 : sborník ze 4. ročníka mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013, Brno 9.-13.12. 2013. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-87952-00-9, S. 2312-2316.
AFC Dufeková, Alena - Žovinec, Erik Začiatky integrácie na slovenských vysokých školách. In: Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a dnešní společnost : recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 24. - 28. března 2014. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - ISBN 978-80-87952-03-0, CD-ROM, s. 253-261.
AFD Dufeková, Alena Test ČI(s)TA VYSOKOŠKOLÁK a výskum čítania nielen s porozumením u študentov terciárneho vzdelávania. In: Auspície pedagogiky z pohľadu doktorandov a postdoktorandov : zborník príspevkov z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala pod záštitou prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc. dekanky PF UKF v Nitre dňa 6.5.2014 / editor Viera Kurincová a kol. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2014. - ISBN 978-80-558-0683-9, S. 80-88.
AFD Dufeková, Alena - Žovinec, Erik Diagnostika dyslexie v inkluzívnom prostredí vysokej školy. In: Inkluzívna klíma ako výzva a poslanie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Ktorá sa konala v Levoči, 10.10.2014. - Ružomberok : Verbum, 2014. - ISBN 978-80-561-0176-6, S. 141-149.
AFD Dufeková, Alena - Beliková, Vladimíra Dyslexia nie je iba zlé čítanie. In: CREA-AE 2014 : Creative reflexive emotional alternative art education. Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie. Zborník z elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 16. - 23. 3. 2014. - Zohor : Virvar, 2014. - ISBN 978-80-89693-03-0, online, s. 214-218.
EDI Dufeková, Alena Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii - edukácia a poradenstvo. In: Auspície pedagogiky z pohľadu doktorandov a postdoktorandov : zborník príspevkov z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala pod záštitou prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc. dekanky PF UKF v Nitre dňa 6.5.2014 / editor Viera Kurincová a kol. - 1. vyd. - Nitra : UKF. - 256 s. - ISBN 978-80-558-0683-9, S. 239-240. Rec. na: Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii. - Bratislava : IRIS, 2013. - 165 s. - ISBN 978-80-8153-018-0.
AFC Dufeková, Alena Metódy nápravy dyslexie a rozvoj gramotnosti u vysokoškolákov. In: Evropské pedagogické fórum 2014 interdisciplinární mezinárodní vědecká konference - . Hradec Králové, 24 - 28. 11. 2014, Hradec Králové : Magnanimitas, 2014- príspevok v tlači
AFC Dufeková, Alena Specifics diagnosis of dyslexia in high school. In: Mezinárodní Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, 15 - 19. 12. 2014, Hradec Králové : Magnanimitas, 2014- príspevok v tlači
ADE Žovinec, Erik (50%); Gatial, Viktor (50%): Diagnostika úrovne čítania starších študentov a vznik štandardizovaného testu ČÍ(s)TA – Čítanie starších. 2013 2013. ISSN 1805-062X
ADF Žovinec, Erik (100%): Výskum čítania s porozumením u študentov sekundárneho vzdelávania a nový test ČÍ(S)TA© – Čítanie starších. 2014 ISSN 1335-1397
ADF Žovinec, Erik (100%): Komparácia výkonu v čítaní stredoškolákov s dyslexiou a bez dyslexie – zistenia zo štandardizácie diagnostického testu Čí(S)TA ©. 2014 ISSN 1338-6670
AEC Žovinec, Erik (100%); Krejčířová, O. (0%): Efektívne stratégie inkluzívneho vyučovania a ich podoby v zahraničných výskumoch. 2012 Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3372-1
AEC Erik Žovinec : Rozvoj čítania s porozumením ako súčasť edukácie a poradenstva pre dyslektikov. Praha: FF UK. (v tlači)
AEC Žovinec, Erik - Gatial, Viktor - Čerešník, Michal: Nový diagnostický test čítania pre študentov sekundárneho vzdelávania ČÍ(s)TA: Analýza úloh a výkonu študentov stredných škôl v skúškach fonematického uvedomovania. Brno: Muni (v tlači).
AFC Žovinec, Erik (50%); Seidler, Peter (50%); Kutáčová, Eva (0%); Spěváček, Jan (0%): Výskum čítania s porozumením u študentov sekundárneho vzdelávania a test čí(s)ta. 2014 Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-3823-8
AFD Žovinec, Erik (100%): Moderné tendencie v diagnostike čitateľských zručností a diferencionálnej diagnostiky dyslexie. 2012 Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. ISBN 978-80-223-3325-2
AFD Erik Žovinec, Eva Lőrinczová: Postoje študentov neučiteľských a učiteľských programov v kontexte inkluzívnej edukácie. 2014. UCM: Trnava (v tlači).
BFA Žovinec, Erik (34%); Gatial, Viktor (33%); Čerešník, Michal (33%): Nový diagnostický test čítania pre študentov sekundárneho vzdelávania ČÍ(s)TA: Analýza úloh a výkonu študentov stredných škôl v skúškach fonematického uvedomovania. 2013 Brno : MU, 2013.
EDJ Erik Žovinec : Správa o konferencii s názvom "Diagnostika čítania s porozumením u žiakov a študentov sekundárneho vzdelávania a dospelých - východiská a skúsenosti" a začiatok iniciatívy Čítanie - presnejšie, 2013.In. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. - ISSN 1211-2720, Roč. 23, č. 3 (2013), s. 260-261.

Umelecké výstupy

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov
YZV Alena Dufeková: Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii- edukácia a poradenstvo. Cover design publikácie
XZV Alena Dufeková: Kompendium zo školského a špeciálnopedagogického poradenstva. Cover design publikácie
YZV Alena Dufeková: Ja na to mám. Metodika k programu. Cover design publikácie
YZV Alena Dufeková: Ja na to mám. Pracovné listy. Cover design publikácie
YZV Alena Dufeková: Testová príručka k diagnostickej batérii ČI(s)TA čítanie starších.. Pracovné listy. Cover design publikácie

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter