Virtuálne laboratórium hospodárskej informatiky

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Virtuálne laboratórium hospodárskej informatiky

Názov projektu (anglický): Virtual laboratory for business information systems

Začiatok riešenia projektu: 2011

Koniec riešenia projektu: 2013

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 065TUKE-4/2011

Vedúci projektu: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach

Pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Projekt priniesol skupinu zaujímavých výsledkov. Prvým je infraštruktúra poskytujúca výpočtové kapacity pre riešenie úloh v oblasti hospodárskej informatiky, ako aj priestor pre realizáciu záverečných prác študentov v tomto odbore. Vytvorené elektronické materiály a služby zahŕňajú webové portály poskytujúce podporu výučbového procesu predmetov, návody a príručky pre používanie softvérových nástrojov, či príklady použitia z rôznych aplikačných domén. Vytvorené boli aj učebné texty pre predmety Riadenie IT prostredia a Sémantický a sociálny web. Pre viacero predmetov bola nasadená platforma Moodle pre podporu e-Learningu obsahujúca okrem digitálnych študijných materiálov aj testy priebežného a záverečného hodnotenia študentov. Vo vybraných predmetoch prebehlo nasadenie IKT služieb pre podporu kolaboratívnej práce študentov pri projektovo orientovanej výučbe. Implementovaná bola sada analytických nástrojov vo forme webových aplikácií pre riešenie rôznych úloh dolovania v textoch, použiteľných tak vo výučbe, ako aj pri riešení výskumných úloh.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

Thie project brought a set of interesting results. The first one is the infrastructure providing computational capabilities for solution of various tasks in the area of business informatics, as well as platform for implementation of master theses within this field of study. Provided electronic materials and services include web portals providing support for educational process within particular courses, tutorials and guides to software tools as well as use cases from different application domains. Textbooks for courses IT Management and Semantic and social web were also created. Moodle platform was implemented as e-Learning support for various courses. It contains digital study materials as well as various interim and final tests. ICT services for collaboration support of students in project-oriented learning were implemented within selected courses. A set of analytical tools was implemented in form of web applications, providing platform for various text mining tasks, usable not only in teaching process but also in solving research tasks. 

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2011 3 372,00 0,00
Čerpané v roku 2012 7 567,00 0,00
Čerpané v roku 2013 4 784,00 0,00
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 15 723,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AFD AFD Babič, František (50%); Džačko, Michal (25%); Bednár, Peter (25%): Predikcia výskytu nízkej oblačnosti pomocou metód dolovania v dátach. 2011 Košice : FEI TU, 2011 : ISBN 978-80-89284-99-3
AFC AFC Tutoky, Gabriel (70%); Paralič, Ján (30%): Modeling of Collaboration Social Network Including Temporal Attributes. 2011 Budapest : IEEE, 2011 : ISBN 978-1-4244-8955-8
AFD AFD Štofa, Ján (30%); Machová, Kristína (70%): Bezpečnosť sociálnych sietí. 2011 Košice : Equilibria, 2011 : ISBN 978-80-89284-99-3
AFC AFC Butka, Peter (33%); Pócsová, Jana (34%); Pócs, Jozef (33%): Design and implementation of incremental algorithm for creation of generalized one-sided concept lattices. 2011 Budapest : IEEE, 2011 : ISBN 978-1-4577-0043-9
AFD Kováč, J.: Profitabilita analytických aplikácií databázového marketingu. Zborník príspevkov z WIKT 2011, Herľany, 24.-25. november 2011, s. 189-194, Košice : Equilibria, 2011 : ISBN 978-80-89284-99-3
AED AED Butka, Peter (100%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Návrh využitia metodológie METHONTOLOGY pre aplikáciu vybraného konceptuálneho modelu. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AED AED Butka, Peter (100%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Porovnanie metodológií pre budovanie ontologických modelov. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AED AED Anderko, Martin (20%); Babič, František (80%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Využitie internetového marketingu pre zvýšenie predajnosti internetového obchodu. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AED AED Gross, Tomáš (40%); Babič, František (60%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Predikcia bankrotu firiem pomocou vhodných metód objavovania znalostí. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AED AED Ilavská, Lenka (20%); Babič, František (80%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Optimalizácia procesov v stavebnej firme. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AED AED Jurčíková, Slavomíra (20%); Babič, František (80%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Efektívne využívanie zdrojov vo výrobe pomocou procesného modelovania. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AED AED Orság, Tomáš (30%); Babič, František (70%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Využitie vhodných webových technológií pre prezentáciu a rezerváciu ubytovacích kapacít. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AED AED Popik, Lukáš (40%); Babič, František (60%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Optimalizácia výrobného procesu prostredníctvom štíhlej výroby. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AED AED Vargová, Veronika (20%); Babič, František (80%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Optimalizácia výroby pomocou procesného modelovania. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AFD AFD Štofa, Ján (34%); Paľová, Dana (33%); Pavlík, Miloš (33%): Process modeling as a supporting tool for managing of the enterprise security. 2012 Budapest : IEEE, 2011 : ISBN 978-1-4577-0195-5
AED AED Štofa, Ján (70%); Machová, Kristína (30%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Prečo monitorovať on-line komunikáciu?. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AED AED Lukáčová, Alexandra (100%); Kocur, Dušan (0%); Levický, Dušan (0%): Aplikácia dolovania dát vo výrobnom priemysle. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AFD AFD Koncz, Peter (34%); Lukáčová, Alexandra (33%); Paralič, Ján (33%): Course web site as an integrated solution for e-learning, collaboration and publicly available knowledge base. 2012 Košice : Elfa, 2012 : ISBN 978-1-4673-5123-2
AFD AFD Lukáčová, Alexandra (100%): A review of data mining applications in manufacturing. 2012 Košice : TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0943-9
AFD AFD Koncz, Peter (100%): Podpora rozhodovania s využitím aspektovo orientovanej analýzy sentimentu. 2011 Košice : FEI TU, 2011 : ISBN 978-80-89284-99-3
AFD AFD Sarnovský, Martin (80%); Bereščák, Peter (20%): Využitie ontológií v oblasti riadenia IT služieb. 2011 Košice : FEI TU, 2011 : ISBN 978-80-89284-99-3
AFD AFD Štofa, Ján (50%); Machová, Kristína (50%): Konverzačný obsah v kontexte bezpečnosti sociálnych sietí. 2012 Bratislava : STU, 2012 : ISBN 978-80-227-3812-5
AFD AFD Štofa, Ján (50%); Paľová, Dana (50%): Management of enterprise security. 2012 Košice : TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0943-9
AFD AFD Lukáčová, Alexandra (100%): Využitie dolovania dát v oblasti výroby polyamidových vlá­ken. 2012 Bratislava : STU, 2012 : ISBN 978-80-227-3812-5
AED AED Havrilová, Cecília (40%); Babič, František (60%); Kocur, Dušan (0%); Levicky, Dušan (0%): Využitie BI na analýzu finančnej situácie firiem. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6
AED AED Sarnovský, Martin (90%); Čechová, Jana (10%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Využitie ontológií pre riadenie IT služieb v oblasti prevádzky služieb. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AED AED Sarnovský, Martin (45%); Čonka, Miroslav (10%); Butka, Peter (45%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Webová aplikácia pre dolovanie v dátach použitím FCA. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AED AED Sarnovský, Martin (90%); Kačur, Tomáš (10%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Implementácia nástroja pre vizualizáciu rozhodovacích stromov v úlohách klasifikácie textových dokumentov. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AED AED Sarnovský, Martin (90%); Ulbrík, Zdeno (10%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Zhlukovanie textových dokumentov algoritmom GHSOM v distribuovanom prostredí. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AED AED Sarnovský, Martin (90%); Vronč, Michal (10%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Distribuovaný algoritmus Boosting pre klasifikáciu textových dokumentov. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AAB AAB Machová, Kristína (100%); Paralič, Ján (0%); Sarnovský, Martin (0%): Od adaptívneho k sémantickému webu. 2013
AED AED Lukáčová, Alexandra (50%); Paralič, Ján (50%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Finding Patterns in Industrial Process Data. 2013 Košice : TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AED AFD Lukáčová, Alexandra (80%); Mišenková, Lenka (20%): A MATLAB educational software tool for Knowledge Discovery course. 2013 Košice : TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1422-8
AFD LUKÁČOVÁ, Alexandra; PARALIČ, Ján: The use of data mining to identify patterns in the industrial process data. In: WIKT 2013 : 8th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies : proceedings : November 21-22, 2013, Herľany, Slovakia. - Košice : TUKE, 2013 S. 65-69. - ISBN 978-80-8143-128-9
AFD AFD Havrilová, Cecília (50%); Babič, František (50%): Financial data analysis using suitable open-source Business Intelligence solutions. 2013 Budapest : IEEE, 2013 : ISBN 978-1-4673-5927-6
AFD AFD BABIČ František; TUTOKY, Gabriel; WAGNER, Jozef: ICT-based Platform to Increase the Level of Elderly’s Social Inclusion. In: WIKT 2013: 8th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies: proceedings, Herľany, Slovakia, s.155-160, ISBN 978-80-8143-128-9
AFD AFD TUTOKY, Gabriel; BABIČ František; WAGNER, Jozef: ICT-based Solution for Elderly People. In: ICETA 2013 : 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : proceedings : October 24-25, 2013, Stary Smokovec. - Danvers : IEEE, 2013. - ISBN 978-1-4799-2161-4
AED AED Babič, František (80%); Verešpej, Stanislav (20%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Aplikácia pre podporu výučby problematiky generovania rozhodovacích stromov. 2013 Košice : TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AED AED Babič, František (70%); Veselý, Roman (30%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Prieskumná analýza dát na základe logov z kolaboratívneho prostredia. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
ADE ADE Babič, František (40%); Havrilová, Cecília (40%); Paralič, Ján (20%): Knowledge Discovery Methods for Bankruptcy Prediction. 2013 ISBN 978-3-642-38365-6 ISSN 1865-1348
AED AED Havrilová, Cecília (50%); Paralič, Ján (50%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Identifikácia kritických miest procesov prostredníctvom analýzy záznamov udalostí. 2013 Košice : TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AFC AFC Havrilová, Cecília (100%): Process mining : Events and traces visualization proposal. 2013 Praha : ČVUT, 2013 : ISBN 978-80-01-05242-6
AFC AFC Havrilová, Cecília (50%); Paralič, Ján (50%): Identifikácia vzťahov a väzieb v záznamoch udalostí. 2013 Ostrava : VŠB-TU, 2013 : ISBN 978-80-248-3189-3
AFD AFD Štofa, Ján (25%); Havrilová, Cecília (25%); Lukáčová, Alexandra (25%); Gašpar, Vladimír (25%): Concept Definition for Student Profile Forming. 2013 Budapest : IEEE, 2013 : ISBN 978-1-4673-5927-6
AFD AFD Havrilová, Cecília (100%): Concept definition for process discovery purposes. 2013 Košice : TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1422-8
AED AED HAVRILOVÁ, Cecília; PARALIČ, Ján: Identifikácia a analýza záznamov udalostí pre rozpoznávanie procesov. In: Proc. of 8th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies (WIKT 2013): Equilibria, November 2013, Košice, Slovensko - ISBN 978-80-8143-128-9
AED AED Butka, Peter (80%); Náhori, Peter (20%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Využitie BOINC softvéru ako distribuovaného výpočtového prostredia na zvolenej infraštruktúre. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AED AED Bujňák, Jozef (20%); Butka, Peter (80%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Návrh a implementácia nástroja pre výučbu metód riešenia dopravného problému v jazyku Processing. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AFC AFC Štofa, Ján (50%); Michalik, Peter (50%): Conversational content in the context of safety of social networks. 2013 Hungary : IEEE, 2013 : ISBN 978-1-4799-0063-3
AED AED Gašpar, Vladimír (34%); Štofa, Ján (33%); Lukáčová, Alexandra (33%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Weighting method for student profile forming. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AED AED Baňas, Dávid (34%); Tušanová, Adela (33%); Paralič, Ján (33%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Analýza a návrh vhodného modelu využitia služieb typu softvér ako služba v univerzitnom prostredí. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AED AED Nikerle, Michal (34%); Tušanová, Adela (33%); Paralič, Ján (33%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Audit webovej stránky vybranej organizácie. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AED AED Hiľovská, Dominika (34%); Tušanová, Adela (33%); Paralič, Ján (33%); Kocur, Dušan (0%); Pietriková, Alena (0%): Návrh, implementácia a vyhodnotenie vplyvu webového informačného systému firmy. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2
AFC AFC Tušanová, Adela (50%); Paralič, Ján (50%): Decision support system for Software as a Service applications. 2013 Piscataway : IEEE, 2013 : ISBN 978-1-4799-1257-5
AFD AFD Tušanová, Adela (100%): Adaptácia cloud computingu. 2011 Košice : FEI TU, 2011 : ISBN 978-80-89284-99-3
AFD AFD Repka, Martin (50%); Paralič, Ján (50%): Local Structure Analysis of Company Network. 2012 Budapest : IEEE, 2011 : ISBN 978-1-4577-0195-5
AFD AFD Repka, Martin (100%): Component Identification in Company Networks. 2012 Košice : TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0943-9

Ohlasy

Názov kategórie Konkrétny názov
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Butka, P., Pócsová, J., Pócs, J.: Design and implementation of incremental algorithm for creation of generalized onesided concept lattices. In: CINTI 2011: 12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics: Budapest, Hungary, November 21-22, 2011, Budapešť: IEEE, 2011, s.373-378, ISBN 978-1-4577-0043-9

Iné výstupy (napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshop a pod.)

Názov výstupu Opis výstupu Link
e-learning platforma e-learning platforma Moodle pre skupinu predmetov vyučovaných v študijnom odbore Hospodárska informatika na TU v Košiciach https://hi.fei.tuke.sk/moodle/
webový portál webový portál Virtuálneho laboratória pre hospodársku informatiku http://hi.fei.tuke.sk/bips/
softvérová aplikácia softvérová aplikácia pre podporu dolovania znalostí z textov http://hi.fei.tuke.sk/bips/?page_id=345
prezentácia na konferencii združenia itSMF prezentácia príspevku na konferencii itSMF 2012, Martin Sarnovský, Karol Furdík - Výučba ITIL v študijnom odbore Hospodárska informatika na TU v Košiciach http://www.itsmf.sk/sk/ itSMF-Slovensko/Podujatiaa- akcie/KonferenciaitSMF- 2012.alej
elektronická učebnica elektronická verzia učebnice predmetu Riadenie IT Prostredia http://web.tuke.sk/fei-cit/sarnovsky/RiadenieITProstredia/Riadenie%20IT%20Prostredia.html
webová aplikácia webová aplikácia pre podporu dolovania znalostí z rôznych typov dát https://oz.koncz.sk/

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter