Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kontaktných zón miest a krajiny

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kontaktných zón miest a krajiny

Začiatok riešenia projektu: 2010

Koniec riešenia projektu: 2010

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 469-020SPU-4/2010

Vedúci projektu: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pracovisko: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Vedecká monografia je zameraná na predstavenie metodík hodnotiacich potenciál kontaktných zón miest a krajiny: z hľadiska krajinno-ekologického a rekreačného. Metodiky boli overované na modelových územiach /Nitra, Banská Bystrica, Nižná Polianka a Vincov les/.

Cieľom prezentovaných metodík je na základe objektívneho hodnotenia potenciálu častí krajiny ponúknuť možnosti jej optimálneho rozvoja s ohľadom na rekreačné využitie. Monografia je rozdelená do troch hlavných kapitol: 1) teoretické východiská, 2) prezentácia metodík a výsledkov hodnotenia krajinno-ekologického a rekreačného potenciálu kontaktných zón miest, 3) prezentácia metodiky a výsledkov hodnotenia krajinno-ekologického a rekreačného potenciálu rekreačných stredísk vo voľnej krajine.

Výsledky prezentovaných metodík môžu byť využité vo vedeckej i odbornej sfére, vo verejnej správe, v marketingu cestovného ruchu a rekreácie a v územnom plánovaní. Vyhodnotenie rekreačného potenciálu a rekreačnej hodnoty územia by malo priniesť racionalizáciu a skvalitnenie plánovacej činnosti na úrovni územných a rozvojových plánov území.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

Scientific monograph can be divided into three thematic parts. First part is focused on theoretical knowledge about recreational potential, definition and functions of contact zones and landscape. Second part presents methodologies,which assess ecological and recreational potential of the contact zones. In the third part is methodology aimed at recreational and ecological evaluation of the open landscape.

Main aim of the monograph is to present assessment of the recreational and ecological potential of the landscape in the contact zones  and in the open landscape.

The base research for publication was done between 2003-2010 as a part of academic dissertation works done at the Department of Garden and Landscape Architecture SAU in Nitra and Department of Ecology and Environmentalistics CPU in Nitra.

The scientific monograph is intended as theoretical and practical base information, which could be used in the teaching process and also as an inspiration for further research. Results of the publication are suitable background for further development of the researched areas and tourism support and improvement of the recreational activities there.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2010 1 660,00 0,00
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 1 660,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
AAB Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kontaktných zón miest a krajiny (ISBN 978-80-552-0396-6, počet strán 320)

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele.

Filter

Filter