Inovačné technológie učenia v príprave budúcich učiteľov matematiky

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Inovačné technológie učenia v príprave budúcich učiteľov matematiky

Názov projektu (anglický): Innovative learning technologies in the preparation of future mathematics teachers

Začiatok riešenia projektu: 2024

Koniec riešenia projektu: 2026

Stav projektu: Financovaný/riešený

Číslo projektu: 037UK-4/2024

Vedúci projektu: PaedDr. Peter Vankúš, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovisko: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Projekt sa zameriava na integráciu inovatívnych vzdelávacích technológií vrátane umelej inteligencie (AI), gamifikácie a online vzdelávacích únikových miestností do prípravy budúcich učiteľov matematiky. Cieľom projektu je zistiť, ako môžu tieto špičkové technológie zlepšiť vzdelávacie skúsenosti a výsledky budúcich učiteľov matematiky v rámci ich vysokoškolského štúdia, s konečným cieľom zlepšiť ich pripravenosť efektívne vyučovať matematiku v prostredí základných a stredných škôl.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

This research project focuses on the integration of innovative educational technologies including artificial intelligence (AI), gamification and educational escape rooms in the training of future mathematics teachers. The goal of the project is to find out how these cutting-edge technologies can improve the learning experience and outcomes of future mathematics teachers in their university studies, with the ultimate goal of improving their readiness to effectively teach mathematics in primary and secondary school settings.

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané v roku 2024 6 116,00 0,00

Filter

Filter